ஸ்ரீ ரமண வழி (Śrī Ramaṇa Vaṙi)

  பொருளடக்கம்

  ஸ்ரீ ரமண வழி

  1. உலகின் நோக்கம் ஒழியா வின்பமே
  2. எது சுகம்?
  3. தன்னை ஆராய்வதே சுகமடையும் வழி
  4. நான் யார்?
  5. ‘நான் யார்?’ விசாரமும் நால்வகை யோகமும்
  6. ‘நான் யார்?’ விசாரம் ஸோஹம் பாவனை அல்ல
  7. ஆத்ம விசாரம்
  8. செய்முறை

  அனுபந்தம்

  1. உலகமும் கடவுளும்
  2. பக்தி
  3. வினை (கர்மம்)

  பிற்பால்

  1. சாதனையும் தொழிலும்
  2. நனவு, கனவு, துயில்
  3. வினா-விடை
  4. ஸ்ரீ அருணாசல அஷ்டகம் பாடல் 6 விளக்கவுரை
  5. உள்ளது நாற்பது பாடல் 9, 10, 11, 12 விளக்கவுரை
  6. ஹோமா பறவை
  7. ஆசாரம்
  8. உள்ளது நாற்பது பாடல் 8 விளக்கவுரை
  9. ஸ்ரீ அருணாசல அஷ்டகம் பாடல் 3 விளக்கவுரை

  மேலே உள்ள இணைப்புகள் (links) ஒவ்வொன்றும் தொடர்புடைய அத்தியாயம் அல்லது பிற பிரிவின் HTML நகலுடன் இணைக்கிறது. மேலும் பின்வரும் இணைப்பு முழு புத்தகத்தின் HTML நகலுடன் இணைக்கிறது: ஸ்ரீ ரமண வழி (Śrī Ramaṇa Vaṙi), இது ஆன்லைனில் வசதியாகப் படிக்க முடியாத அளவுக்குப் பெரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் அல்லது பத்திகளைத் தேடுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.